KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN OK18

Kunstnere i Odder

Forside * Om OK18 * Aktuelt * Kunstnere * OK18 aktiviteter * OK18's Støtteforening * Links * Kontakt

 

 

VEDTÆGTER:

Foreningen af Odder Kunstnere.
Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 2. maj 2016

§1.
Odder Kunstnere er en forening med hjemsted i Odder.

§2.
Foreningens formål er at udbrede kendskab til kunstnere med relationer til Odder Kommune og deres kunst. Foreningens hovedvirke er at organisere udstillinger samt at medvirke ved andre udadrettede aktiviteter.

§2a.
Medlemmer inviteres til medlemskab af foreningen. Optagelse som medlem kræver et flertal af de til enhver tid siddende medlemmer. Der kræves 3/4 ’s flertal.
Optagelse sker løbende. Som medlem skal man støtte foreningen og foreningens formål, og betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent samt at have været gæsteudstiller.
Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter foretaget påmindelse. Eksklusion kan kun foretages af bestyrelsen.

§3a.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer samt mindst 1 suppleanter valgt på foreningens generalforsamling.

§3b.
Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling, der skal være afholdt udgangen af april måned.
Valgperioden er på 2 år. Genvalg mulig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§3c.
Bestyrelsen overvåger den daglige ledelse, og sikrer at denne er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen holder møde så ofte, det er nødvendigt for at udøve dens funktioner iflg. vedtægterne. Møder afholdes, når formanden eller 2 medlemmer kræver det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§4a.
Forenings øverste myndighed er generalforsamlingen der består af forenings medlemmerne. Forslag vedtages med simpel flertal af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal.
Ordinær generalforsamlingen, som afholdes en gang om året skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning, samt fastsættelse af den overordnet kunstneriske linje.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fremlæggelse af kommende års budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. evt.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via brev eller mail.
Forslag skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§4b.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 1/3 af foreningsmedlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Mødet skal indkaldes med mindst 8 dages varsel via brev eller mail.

§5.
Til at forpligte foreningen udover den daglige drift kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, heraf kassereren. Lønnet ansættelse kræver underskrift af formanden samt kassereren. Køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§6.
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§7.
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

8.
Foreningens opløsning skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Der kræves 3/4 flertal af de afgivne stemmer ved begge afstemninger. Evt. positiv egenkapital anvendes i henhold til formålsparagraffen.

Se vedtægter som pdf-fil